skip to Main Content

Login

Register

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

IT Network & Security – Ngern Tid Lor Company Limited

Job Description:

  • มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น Aruba, Cisco, Switch, Router, Firewall, WAF, IPS,VPN และ อุปกรณ์  Network อื่นๆ
  • มีความรู้ทางด้าน Cyber Security ในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ภัยคุกคามไซเบอร์ รวมถึงตรวจสอบ เก็บข้อมูล แก้ไขปัญหา และหาสาเหตุเพื่อป้องกันในระยะยาว
  • สามารถตรวจติดตาม (Track) การใช้งาน Traffic ที่มีความผิดปกติ ติดต่อไปยังเครื่องปลายทางที่มีความเสี่ยง
  • สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้าน Cyber Security เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร
  • สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อรับมือการโจมตี ทางด้าน Cyber Security ที่เป็น trends ใหม่ๆ
  • สามารถประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการขอคำแนะนำปรึกษาเพื่อรับมือการโจมตีทางด้าน Cyber Security
  • มีความรู้ทางด้านการปรับแต่งค่า configuration (Firewall, WAF, IPS,VPN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงทางด้าน Cyber Security

Source link

AvatarAvatar
Back To Top