พนักงา

  • by
  • Anywhere

ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้าขายสินค้า รวมทั้งให้บริการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขาที่รับผิดชอบดูแลจำนวนสินค้าคงเหลือ และ สั่งเบิกโอนสินค้าจากคลังสินค้าพระราม 2 เพื่อไม่ให้สินค้าขาด…

Read More – 

<a href="http://www.jobstreet.co.th/jobs/2013/12/new/b/70/585972.htm?fr=R&src=2&srcr=2" title="พนักงา

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.