Job Description

ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้าขายสินค้า รวมทั้งให้บริการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขาที่รับผิดชอบดูแลจำนวนสินค้าคงเหลือ และ สั่งเบิกโอนสินค้าจากคลังสินค้าพระราม 2 เพื่อไม่ให้สินค้าขาด…

Read More –