Job Description

รับสมัคร  ด่วน!!!!

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย หรือ
 • ผ่านการอบรมการเลี้ยงดูเด็ก หลักสูตร 420 ชม.  โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง ( ถ้าผ่านการอบรมไม่จำเป็นต้องจบปฐมวัย )
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา  หรือประกาศนียบัตรใบผ่านการอบรม
 4. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส
 6. ใบรับรองแพทย์  พร้อมผล X-ray ปอด

สถานที่ทำงาน  อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2  ชั้น 8  ซ.สารสิน ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ติดต่อสอบถามการสมัครเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์

 099 119 5339 (Eng) 092-206-1596 (Thai)

How to Apply

Please, call 099 119 5339 (Eng) 092-206-1596 (Thai) line: dianamoses email: [email protected]

Job Location