Job Description

"เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์
เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต
เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด
เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง"

cr. ประสบความสำเร็จ