Job Description

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สารต้องห้ามที่ได้รับการรับรองจากองค์กรสากล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nationejobs.com/fulltime/displayposition_thai.php?comid=76593&poid=7&cominfo&package&page