Programmer – C.J. Express Group Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษา VB.NET , C#.NET , Node.js , Web service , WCF โดยใช้ Database MS SQL , MongoDB และทดสอบระบบเบื้องต้น (Unit test)
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง – ชาย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • จบการศึกษาสาขาวิชา วิศวกรคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Source link