Project Manager/ผู้จัดการโครงการ (วิสดอม วาสท์-นนทบุรี) – Wisdom Vast Company Limited

Wisdom Vast Company Limited/บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด

บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจทางด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการใช้งานสำหรับองค์กร เป็นผู้ทำระบบ Movie Store บน HTML5 ให้กับ Samsung Smart TV และ AIS รวมทั้งงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเติม  สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษารายละเอียดบริษัทฯ ได้ที่ www.wisdomvast.com

 

Project Manager/ผู้จัดการโครงการ (วิสดอม วาสท์-นนทบุรี)

11-Feb-17

jobsDB Ref. JTH300003001306964

Job Description :-

 1. จัดทำ ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลแผนงานโครงการ รวมทั้งทบทวน ปรับแผนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการและ requirement ของลูกค้าและตามสถานการณ์
 2. วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า ความคุ้มทุน ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของโครงการที่จะรับเข้ามา
 3. เฝ้าติดตามและมีความใส่ใจในสถานะของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
 4. วางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำเนินการโครงการให้สำเร็จ รวมทั้งการวางแผนการสั่งซื้อจัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพ
 5. บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. มอบหมายกระจายงาน ความรับผิดชอบ และกำกับ ติดตามให้เกิดผลสำเร็จ
 7. บริหารจัดการงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเวลา ขอบเขต เนื้อหาของโครงการที่กำหนดในแผน
 8. กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารโครงการ
 9. จัดเตรียมและดำเนินการสอบทานผลงาน และการประกันคุณภาพโครงการ
 10. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขผลงานก่อนจะนำเสนอและส่งมอบผลงานต่อลูกค้า
 11. เฝ้าค้นหา ระมัดระวัง ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะมากระทบกับแผนงาน และเร่งดำเนินการแก้ไข
 12. เรียกประชุมทีมงานตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ย้อนหลัง รายงานความคืบหน้า อุปสรรคปัญหาและการแก้ไข

Qualifications :

 1. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 3. ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้าน Project Management / Project Coordination หากเคยมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่ทำงานด้าน application หรือการประมูลงานในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้านการบริหารโครงการ การวางแผน เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Project ได้ และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
 1. มีความเป็นผู้นำ และมีแรงจูงใจในตนเอง
 2. มีทักษะด้านการสื่อสาร การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
 3. มีทักษะการบริหารความขัดแย้งในโครงการ
 4. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น มีวุฒิภาวะ และความกระตือรือร้น
 5. จัดการงานในความรับผิดชอบได้สำเร็จ มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน
 6. จัดลำดับความสำคัญของงานได้และทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความอดทนและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 8. อัธยาศัยดี มีจิตใจให้บริการ พูดคุยและเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย

สวัสดิการ  ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ BUPA  อาหารกลางวัน  ท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (บริษัทฯตั้งอยู่ใกล้กับ ห้างเดอะวอล์คสาขาราชพฤกษ์)  หรือ ค้นหาเส้นทางจาก  http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล เบอร์ติดต่อ 081-431-6693, 0-2489-4545 หรือ ส่ง resume transcript และ portfolio มาสมัครงานได้

 

 • APPLY NOW
 • jobsDB will send your application for review directly to
  Wisdom Vast Company Limited/บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด

  Career Level

  Middle

  Yr(s) of Exp

  3 years

  Qualification

  Degree

  Salary

  Employment Type

  Full Time

  Benefits

  Five-day work week

  Flexible working hours

  Life insurance

  Medical insurance

  Performance bonus

  Source link