Data Scientist / Senior Data Scientist – PTG Energy Public Company Limited

Position for :  Business Intelligence Department (BI)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 •  มีความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นในการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม PTG group
 • จัดทำรายงานประเภทต่างๆ (Ad-hoc & Timely Reports)
 • นำเสนอผลการวิเคราะห์แก่ผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าการทำงานกับผู้บังคับบัญชา
 • เรียนรู้เทคนิค และช่วยทีมงานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
 • สร้างรายงานการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือในการออกแบบรายงาน
 • นำเสนอผลการวิเคราะห์แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 คุณสมบัติ :

 •  เพศหญิง/ชาย อายุ 22-24 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-4 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 •  มีความรู้พื้นฐานทางสถิติ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Big data with Hadoop

 

 

PTG Energy Public Company Limited

 90 CW Tower, Tower A,

 33rd Floor, Ratchadaphisek Road,

 Huaykwang, Bangkok  10310

 Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 747

www.ptgenergy.co.th

Source link