Junior / Senior IT Support – 2BBiz Engineering & Technology Company Limited.

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามคำขอ
 • ให้คำแนะนำด้าน IT กับ User
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,การเชื่อมต่อเครือข่าย,เครื่องพิมพ์ และระบบสารสนเทศ
 • ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (เช่น ตรวจสอบการสำรองข้อมูล,ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ /เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ )
 • บำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
 • ประสานงาน,ติดตาม,ประเมินผล ด้านระบบ IT กับผู้ให้บริการภายนอก
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (*ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ด้าน Support  Hardware, Software และ Network
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server, AD, WMWare,ERP และด้านเครือข่ายความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำบริษัทลูกค้า (IT Outsource) (พนักงานประจำ)

 • สุขุมวิท (ใกล้กับ BTS พร้อมพงษ์) 3 อัตรา
 • เอกมัย…

Source link