Senior Manager – Operational Risk Management for Technology & Cyber Risk (M – VP Level) – Kiatnakin Bank Public Company Limited

Senior Manager – Operational Risk Management for Technology & Cyber Risk (M – VP Level)/ผู้จัดการอาวุโสบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้าน IT & Cyber

Kiatnakin Bank Public Company Limited

Wattana

19-Jun-17

jobsDB ref: JTH300003001403870

หน้าที่โดยย่อ :

 • จัดทำและนำเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้าน  IT และ Cyber ธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางเงิน ให้สอดคล้องต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติในภาพรวมของธนาคาร  รวมถึง วิเคราะห์กระบวนการ ระบุความเสี่ยงรวมทั้งให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ /การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน/ ระบบงานใหม่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานด้าน IT และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร   

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำและนำเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้าน  IT และ Cyber ธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางเงิน สอดคล้องต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติในภาพรวมของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนา และประยุกต์ใช้เครื่องมือ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญ อาทิเช่น RCSA /KRI และการรายงานความเสียหาย  เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับ IT และ Cyber ของธนาคาร รวมทั้งประสานงานให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจ  สาย IT และหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
 • วิเคราะห์กระบวนการ ระบุความเสี่ยงรวมทั้งให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ /การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน/ ระบบงานใหม่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานด้าน IT และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร  นำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินความเสี่ยง (RCSA) และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) สำหรับความเสี่ยงด้าน IT & Cyber  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร    รวมทั้งติดตามให้เกิดแนวทางการจัดการและดำเนินการที่เหมาะสม
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ (IT Incident Report) /วิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ความเสียหาย และร่วมกับหน่วยงาน IT และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่มีนัยสำคัญ นำเสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Sub Committee)
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และจัดทำรายงานฐานะความเสี่ยง IT & Cyber ของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ตามหลักปฏิบัติทั่วไปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติ:

 • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ,MBA , Information Security , IT Risk Management หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้าน IT /Security/ IT Audit ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบงานต่าง ๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการมองภาพองค์รวม (Conceptual thinking)
 • มีความรู้ในเครื่องมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร อาทิเช่น RCSA, Key Risk Indicator, Internal and External Loss Management, Business Continuity Management, Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation เป็นต้น
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอที่ดี

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

                                                   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3938

Website : http://www.kiatnakin.co.th

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

 • Apply now
 • jobsDB will send your application for review directly to
  Kiatnakin Bank Public Company Limited

  Career Level

  Senior level

  Yr(s) of Exp

  3 years experience

  Qualification

  Degree

  Company Industry

  Salary negotiable

  Salary provided

  Employment Type

  Full Time

  Others

  Recent Graduate will be considered

  Benefits

  Dental insurance

  Gratuity

  Medical insurance

  Overtime pay

  Performance bonus

  About Kiatnakin Bank Public Company Limited

  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต

  เพื่อ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา

  Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

  Source link